باسلام

زندگی ماخیلی سرداست هرچه محبت کردم جواب نگرفتم منفی نگر پرخاشگر کم حرف 

2فرزند داریم یکی ازدواج کرد و یکی دانشجو. زود تنها شدیم چه تنهایی. وارد منزل که می شوم جواب سلام را نمی شنوم بدون دلیل از اینجا راه می افتیم تا مشهد حرفی نمیزند اهل دعا و عبادت است کارش شد تسبیح نگاه به تلویزیون وخوابیدن اما بی نشاط کم محبت. هر وقت سراغش میروم بی میل است و رغبتی نشان نمی دهد. می گوید: برای همین کار خوبی بدبین است هیچ عشق وعلاقه ای به من نشان نمی دهد. من هم دیگر خسته شدم و بریده. درد دل بسیار.

***

سلام و تحیت. نگذارید روند زندگی تان چنین سرد بماند. این چند کار را انجام دهید و نتیجه را برایم گزارش کنید:

  1. با مشاوری دانا، حضوری، مشاوره کنید. همسرتان را نیز در مشاوره وارد کنید.
  2. کتاب«آداب عشق ورزی» را بخوانید. همسرتان نیز بخوانند.
  3. برخی از فصل های کتاب «فرهنگ خانواده» را، به انتخاب خود و همسرتان، بخوانید.
  4. فعلا مقابله به مثل نکنید. شما ابراز محبت و عاطفه کنید.
  5. عوامل دلسردی و بدرفتاری همسرتان را بیابید و در رفع آن ها بکوشید.
  6. مسائل را از دریچه چشم همسرتان نیز بنگرید. شاید ایشان نیز حرف هایی برای گفتن داشته باشند.

الاهی خدا یاریتان کند.